Managment Comitee Members

Lions English Medium School

Vijaynagar, HUBLI - 32 Tel : 2250287

Management       
President      Lion Dr. N. R. Patil 
Vice President I  Lion Dr. B.S.Shetti
Board of management     
Chairman   PDG Lion  N. P. Javali
Hon. Secretary MJF Lion Jayprakash Tenginkai
Member      Lion Dr. S. V. Koti
Member      Lion Dr. M. S. Bembalgi
Member      PDG PMJF Lion  Dr. R. L. Nadgir
Member      Lion Mohan Mudkavi
Member      MJF Lion Manoj Manek
Member      Lion Shambu Yavgal
Member      PDG MJF Lion K. S. Punaji
Member      Lion Bhaskar P. Sholapurkar
Member      President Lions Club of Hubli
Member      Secretary Lions Club of Hubli
Trustee  Lion B. D. Kadabi
Trustee  Lion Ghisulal Kataria
Trustee  Lion Shankar Katageri
Trustee  Lion Basavaraj Athani
Trustee  MJF Lion Mukund V. Ambekar